Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Štatút súťaže

Organizátorom súťaže je združenie Platforma mimovládnych rozvojových organizácií so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava IČO: 36065901, zapísaná na Obvodnom úrade v Bratislave, č. zápisu:OVVS/29315/2/2007/BC3-TSK.


Podmienky štvrtého ročníka fotografickej súťaže s názvom Ľudské práva v rozvojovej spolupráci sú nasledovné:


1. Organizátor súťaže, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií vyhlasuje fotografickú súťaž pre amatérov i profesionálov na tému „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci" (ďalej len „súťaž").
2. Fotosúťaž prebieha od 10.6.2014 do 15.9.2014.
3. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, vo veku minimálne 18 rokov. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci organizátora a partnerov súťaže.
4. Každý autor môže do súťaže prihlásiť samostatne v rámci jednej kategórie maximálne 3 fotografie, ktoré musia byť jeho dielom.
5. Autori sa môžu zapojiť v rámci dvoch kategórií: Miléniové rozvojové ciele (fotografie z rozvojových krajín) a ŽI FÉR (fotografie zo Slovenska). Celkovo tak jeden autor môže prihlásiť maximálne 6 fotografií.
6. Téma zobrazená na fotografii sa musí zhodovať s témou súťaže v rámci danej kategórie. Fotografia prihlásená do súťaže musí byť fotografiou z rozvojových krajín alebo z menej rozvinutých krajín, ktoré prechádzajú transformačným procesom alebo fotografiou zo Slovenska, ktorá hovorí o tom ako žiť fér.
7. Keďže nám ide o zachytenie súčasného stavu, fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky (fotografie môžu byť urobené v rokoch 2011 – 2014). Fotografia nesmie byť počítačovo upravovaná v zmysle koláže a montáže. Povolené sú len minimálne úpravy farby, jasu, ostrosti a orezu.
8. Fotografia prihlásená do súťaže nesmie byť v rozpore s Kódexom používania obrazového materiálu a podávania správ, ku ktorému sa hlási Platforma mimovládnych rozvojových organizácií.
9. Autor musí vlastniť súťažnú fotografiu v dostatočnom rozlíšení (minimálne 2400 px pre A4), aby mohla byť v prípade potreby zväčšená na formát A3, prípadne väčší rozmer.
10. Súťažiaci sa do súťaže prihlási registráciou na stránke fotosutaz.mvro.sk a následným priložením fotografií. Ak sa súťažiaci zúčastnil fotosúťaže v roku 2011, 2012 alebo 2013, nie je nutná opätovná registrácia. Môže pristúpiť rovno k prihláseniu. Súťažiaci uvedie aj názov fotografie a stručný popis fotografie- súvislosti, okolnosti a dôvody nasnímania fotografie (maximálne 100 slov).
11. Autor fotografiu prihlási v rámci kategórie Miléniové rozvojové ciele alebo v rámci kategórie ŽI FÉR. Ku každej fotografii autor priradí podkategóriu. Podkategóriou v rámci kategórie Miléniové rozvojové ciele je myslený jeden z ôsmich Miléniových rozvojových cieľov, ktoré sú bezprostredne prepojené na ľudské práva alebo podkategória inklúzia a práva ľudí s postihnutím, pridaná v roku 2012, s cieľom upozorniť verejnosť na práva tejto marginalizovanej skupiny ľudí. Podkategóriou v rámci kategórie ŽI FÉR je myslený jeden zo siedmich tipov ako žiť fér na Slovensku. V roku 2014 nie je možné pridávať fotopríbehy.
12. Maximálna kapacita jednej fotografie je 300 kB. Fotografia musí byť uložená vo formáte jpg. Autor uloží fotografiu pod názvom iniciála krstného mena_priezvisko_rok nasnímania fotografie_krajina (napr. J_Hruška_2010_Somálsko).
13. Porota súťaže bude zložená z minimálne 4 nezávislých zástupcov. Do 21 dní od uzavretia súťaže porota vyhodnotí súťaž a určí troch výhercov súťaže (1., 2. a 3. miesto), ktorí budú odmenení a vyberie 30 najlepších fotografií.
14. Ceny budú výhercom udelené počas verejného podujatia Rozvojový deň (predbežne 14. októbra 2014), ktoré Platforma MVRO organizuje každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.
15. Tridsať najlepších fotografií bude vystavených v priebehu októbra 2014 – septembra 2015 v Bratislave, Banskej Bystrici, v Košiciach a ďalších mestách. Výstavy v roku budú spojené s aktivitami v rámci Európskeho roka rozvoja 2015.
16. Organizátor uverejní mená a fotografie výhercov na stránkach fotosutaz.mvro.sk a www.mvro.sk najneskôr do 30.9.2014. Výhercovia budú o svojej výhre v súťaži informovaní zo strany organizátora najneskôr do 5 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.
17. V prípade, že sa výherca nebude môcť zúčastniť odovzdávania cien, organizátor sa s ním dohodne na inej alternatíve odovzdania ceny. Ak nebude možné z akýkoľvek dôvodov odovzdať cenu určenému výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od uverejnenia výsledkov súťaže, bude výhra následne odovzdaná náhradníkovi.
18. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
19. Výherné ceny súťaže nie možné zameniť za peňažnú sumu. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
20. Organizátor súťaže je zodpovedný za organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie, prevádzkovanie, priebeh a riadne ukončenie.
21. Organizátor súťaže si v nevyhnutnom prípade vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento súťažný poriadok a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté, a to najmä v prípade, že by organizátor nemohol dosiahnuť cieľ tejto súťaže alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti.
22. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
23. Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť použité na propagáciu výsledkov súťaže, zverejnené na stránke organizátora súťaže, použité v informačných materiáloch organizátora súťaže a prezentované na výstavách fotografií súvisiacich so súťažou.
24. Pri prihlásení fotografie autor vyjadrí súhlas/nesúhlas s tým, aby Platforma MVRO použila prihlásenú fotografiu na účely získania finančných prostriedkov, ktoré budú použité na zvýšenie verejnej informovanosti o globálnych témach a podporu rozvojových projektov slovenských mimovládnych rozvojových organizácií.
25. Prihlásením fotografie do súťaže sa autor zaväzuje, v prípade výhry alebo výberu porotou či výberu do publikácie, poskytnúť bezplatne tento originál na účel vyhotovenia zväčšeniny.
26. Prihlásením fotografie do súťaže autor súhlasí s pravidlami fotografickej súťaže.